REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
 
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi w postaci wysyłki Newslettera (dalej: „Usługa”) na rzecz zainteresowanych osób (dalej: „Usługobiorców”).
1.1. Usługobiorca to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; działająca przez osobę umocowaną osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jakiej ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Usługa świadczona jest przez P.S. Trading Stolker Peter Spółka jawna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135571, (dalej: „Usługodawca”), z siedzibą w Ołtarzewie, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Południowa 2,
+ 48 22 863 11 00, narzedzia@pstrading.com.pl.
3. Usługodawca w ramach świadczonej przez siebie Usługi przesyła na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje, w tym informacje handlowe dotyczące oferowanych przez siebie oraz podmioty współpracujące usług, promocji i innych informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy (dalej: „Newsletter”).
4. Korzystanie z Usługi jest uzależnione od posiadania przez Usługobiorcę komputera lub innego urządzenia zapewniającego połączenie z siecią Internet oraz od posiadania przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
5. Usługa jest wysyłana nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.
5. 1. Usługa ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
5. 2. Usługodawca może również zakończyć lub zawiesić świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców na podane przez nich adresy e-mail.
5. 3. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę.
6. 1. Każdy Newsletter zawiera następujące informacje:
– informacje o Usługodawcy,
– właściwą treść Newslettera,
– informacje o sposobie zmiany adresu poczty elektronicznej, na jaki przesyłany jest Newsletter oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi.
7. Skorzystanie z Usługi możliwe jest po dokonaniu uprzednich czynności rejestracyjnych polegających w kolejności na:
– podaniu imienia oraz adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.pstrading.com.pl;
– wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera zgodnie z Regulaminem na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej;
– potwierdzeniu poprawności podanego przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej przez kliknięcie w aktywny przez 24 godziny link przesłany w automatycznie wygenerowanej wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.
8. Podanie przez Usługobiorcę prawidłowego adresu poczty elektronicznej i jego weryfikacja zgodnie z postanowieniami wynikającymi z treści punktu 7 Regulaminu są konieczne dla skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) między Usługobiorcą a Usługodawcą, dotyczącej świadczenia Usługi.
9. 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w celu świadczenia usługi Newslettera.
9. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
9.3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.
9. 4. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym czasie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
9.5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy wynikające z Klauzuli Informacyjnej, jakiej treść dostępna jest na stronie www.pstrading.com.pl w zakładce Klauzula informacyjna – https://pstrading.com.pl/pl/klauzula-informacyjna.
 
10. 1. Reklamacje w zakresie świadczonej przez Usługodawcę Usługi można wnosić przez:
– kontakt listowny na adres: P.S. Trading Stolker Peter, ul. Południowa 2, 05-850 Ołtarzew
– kontakt telefoniczny: + 48 22 863 11 00
– kontakt przez pocztę elektroniczną: narzedzia@pstrading.com.pl
10. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
– adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Usługi przez Usługobiorcę;
– opis sprawy będącej przedmiotem reklamacji;
– adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, na jaki powinna być przesłana odpowiedź w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji.
10. 3. Usługodawca rozpatruje zgłoszenie reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnej informacji umożliwiającej ich rozpoznanie.
11. 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w wiadomości elektronicznej w ramach usługi Newsletter nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian.
11. 2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Usługobiorca zgodził się na zmiany Regulaminu, jakie wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.

Translate »
Facebook
YouTube
Instagram